AKANA MÜHENDİSLİK A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI 

 

Akana Mühendislik A.Ş. (“Akana Mühendislik” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizikişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

 

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

KVKK uyarıncaAkana Mühendislik olarakveri sorumlusu sıfatıylakişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamındahukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecekkaydedebileceksaklayabileceksınıflandırabilecekgüncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Mezkûr kişisel verilerinizKVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin  yürütülebilmesiilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesiürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesipazarlama ve teknik süreçlerin devamıŞirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesiçalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekteişlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadırAkana Mühendislik tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.akana.com.tr internet adresinden Akana Mühendislik Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizKVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilindeAkana Mühendislik tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere ortaklarımızahissedarlarımızayetkili kamu kurum ve kuruluşlarınaözel kişilerefaaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyladestek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. 

  

 

4.Yurtdışına Veri Aktarımı 

Akana Mühendislik tarafından kişisel verilerinizKVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halindeaçık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarıncaKişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlarayeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için iseTürkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

 

5.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerinizfaaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Akana Mühendislik tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanaraksunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verilerinizKVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halindeaçık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

6.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Veri sahibi olarak sizlerhaklarınıza ilişkin taleplerinizi www.akana.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak Başkent Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No.6 Malıöy Sincan Ankara adresine iletebilirsinizAkana Mühendisliktalebin niteliğine göretalebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktırAncakişlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halindetarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 

  • Kişiselveriişlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişiselverileriişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişiselverilerinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurtiçindeveya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişiselverilerineksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • 7.maddedeöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • (d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerinkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenenverilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişiselverilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

 

İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 02.01.2020 tarihinde hazırlanmıştırBeyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumundaişbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.